top of page

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dbamy o Twoje dane osobowe

ZAKRES DANYCH, PODSTAWY, CELE I CZAS ICH PRZETWARZANIA


1. Dane osobowe Użytkowników stron internetowych Fundacji


Poniższa polityka prywatności dotyczy danych osobowych osób, odwiedzających stronę www.szkolanawidelcu.pl oraz www.dobrzejemy.szkolanawidelcu.pl jak również osób, których dane osobowe są przetwarzane przez Fundację w celu realizacji jej celów statutowych (dalej: Użytkowników).


W ograniczonym zakresie dane osobowe mogą być zbierane automatycznie za pośrednictwem plików cookies umieszczanych na ww. stronach.


Polityka Prywatności nie obejmuje stron internetowych oraz usług podmiotów trzecich, do których dostęp można uzyskać za pomocą odnośników znajdujących się na stronach internetowych Fundacji. Szczegółowe informacje w zakresie ochrony danych osobowych są dostępne u każdego z dostawców usług zewnętrznych odrębnie. Administrator zaleca każdorazowe zapoznanie się z przedmiotowymi dokumentami na stronach dostawców.2. Dane osób zarejestrowanych w Stefie nauczyciela na stronie www.dobrzejemy.szkolanawidelcu.pl

Fundacja przetwarza dane osób rejestrujących konto na stronie strefanauczyciela.dobrzejemy.szkolanawidelcu.pl W tym zakresie Fundacja przetwarza w szczególności: imię i nazwisko, nr telefonu, adres korespondencyjny, adres email.

Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Fundacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jakim jest bezpłatne udostępnianie materiałów edukacyjnych nauczycielom oraz innym osobom zainteresowanym prowadzeniem zajęć z zakresu edukacji żywieniowo-kulinarnej oraz dostarczanie cyklicznego mailingu informacyjnego tymże osobom, dobrowolnie rejestrującym się w strefie nauczyciela.

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla uzyskania dostępu do Strefy nauczyciela.

Dane przetwarzane są przez czas trwania interesu Fundacji bądź do czasu wyrażenia skutecznego sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.

3. Dane osób fizycznych, z którymi Fundacja współpracuje

W ramach działalności Fundacji, w celu realizacji jej zadań statutowych, Fundacja współpracuje z uczestnikami warsztatów (w tym z osobami poniżej 18 roku życia) oraz z ich opiekunami prawnymi. Współpraca nawiązywana jest m.in. w celu organizacji warsztatów kulinarnych, a także wydarzeń ogólnodostępnych mających na celu promowanie zdrowego stylu życia oraz odżywiania wśród dzieci i młodzieży.

W powyższym zakresie podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda uczestnika wydarzenia lub jego opiekuna prawnego (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Fundacja przetwarza w szczególności takie dane osobowe jak imię, nazwisko, dane kontaktowe.

W celu promowania wydarzeń organizowanych przez Fundację, w szczególności w celu prowadzenia strony internetowej oraz kont w mediach społecznościowych, Fundacja może przetwarzać również wizerunek podopiecznych a także prowadzących szkolenia. Wówczas podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgodę na przetwarzanie danych osób poniżej 18 roku życia wyraża opiekun prawny.

Fundacja współpracuje z wieloma osobami w tym m.in. dietetykami, edukatorami i innymi kontrahentami. Z takimi osobami Fundacja zawiera umowy cywilnoprawne oraz umowy powierzenia danych, jeśli przekazywane są im dane osobowe. W tych wypadkach przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wspomnianych umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w celu ich zawarcia oraz w celu ich realizacji.

W ramach współpracy Fundacja przetwarza m.in. następujące dane ww. podmiotów: imię i nazwisko, dane dostępne w publicznych rejestrach (w szczególności KRS i CEiDG), dane kontaktowe (nr tel, adres email), a także inne dane niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie skutkować będzie niemożnością zawarcia i zrealizowania umowy.

Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Fundację, którymi są dochodzenie i obrona przed ewentualnymi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Fundacja może przetwarzać dane osobowe również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w celu wypełniania ciążącego na niej obowiązku prawnego.

Okres przetwarzania danych jest zależny od podstawy przetwarzania. I tak:

 1. jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy, dane przetwarzane są przez czas jej trwania,

 2. jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do czasu jej wycofania,

 3. jeśli dane przetwarzane są na podstawie przepisu prawa, dane przetwarzane są przez okres wskazany w przepisie,

 4. jeśli dane przetwarzane są na podstawie uzasadnionego interesu Fundacji, dane przetwarzane są przez czas trwania tego interesu bądź do czasu wyrażenia skutecznego sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.

4. Dane pracowników, kandydatów do pracy i wolontariuszy

Fundacja przetwarza dane kandydatów do pracy, pracowników i wolontariuszy. W tym zakresie Fundacja przetwarza w szczególności: imię, nazwisko, dane kontaktowe, dane na temat wykształcenia i doświadczenia zawodowego, a także inne dane niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.

Dane kandydatów, pracowników i wolontariuszy przetwarzane są na podstawie umowy lub w celu podjęcia działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w celu wykonania ciążących na Fundacji obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w szczególności wynikających z prawa pracy i ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, a także na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w przypadku podania większej ilości danych, niż wymaga tego pracodawca w procesie rekrutacji oraz w toku zatrudnienia. Zgoda jest także podstawą przetwarzania, w przypadku wyrażenia przez kandydata woli wzięcia udziału w kolejnych rekrutacjach.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji bądź zawarcia umowy o pracę lub o wolontariat.

Niezależnie od powyższego, dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Fundację, którymi są dochodzenie i obrona przed ewentualnymi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Okres przetwarzania danych jest zależny od podstawy przetwarzania. I tak:

 1. jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy, dane przetwarzane są przez czas jej trwania,

 2. jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do czasu jej wycofania,

 3. jeśli dane przetwarzane są na podstawie przepisu prawa, dane przetwarzane są przez okres wskazany w przepisie,

 4. jeśli dane przetwarzane są na podstawie uzasadnionego interesu Fundacji, dane przetwarzane są przez czas trwania tego interesu bądź do czasu wyrażenia skutecznego sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.


5. Dane osób kontaktujących się z Fundacją


Fundacja przetwarza dane osób kontaktujących się z nią telefonicznie, za pośrednictwem maila, Poczty Polskiej bądź innych dostępnych kanałów komunikacyjnych. W tym zakresie Fundacja przetwarza w szczególności: imię i nazwisko, nr telefonu, adres korespondencyjny, adres email oraz inne dane przekazane w treści wiadomości.

Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Fundacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jakim jest obsługa korespondencji a także odpowiedź na skierowane zapytania.

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla nawiązania kontaktu oraz uzyskania odpowiedzi na zadane pytania.

Dane przetwarzane są przez czas trwania interesu Fundacji, bądź do czasu wyrażenia skutecznego sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.


6. Dane osób komunikujących się przez portale społecznościowe

Na stronach internetowych Fundacji mogą znaleźć się wtyczki portali społecznościowych m.in.: Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube. W związku z umieszczeniem ich na stronach Fundacji, Użytkownik we własnym zakresie zobowiązany jest zapoznać się z treścią polityk prywatności tych dostawców w celu otrzymania aktualnej informacji w zakresie ochrony danych osobowych. Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube są administratorami danych osobowych Użytkowników korzystających z wskazanych platform. W przypadku interakcji Użytkownika w mediach społecznościowych takich jak komentarz, udostępnienie postów, reakcje na zamieszczone treści, wiadomości prywatne itp., administratorem danych osobowych Użytkowników staje się także Fundacja. W powyższym zakresie Fundacja przetwarza w szczególności imię i nazwisko/nick, wizerunek a także inne dane przekazywane przez Użytkownika w komentarzach czy też wiadomościach prywatnych. Dane te są przetwarzane w związku z prowadzeniem profilu, promowaniem usług, produktów a także wydarzeń i konkursów organizowanych przez Fundację. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Fundację w tym celu jest jej prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu działalności Fundacji. Dane przetwarzane są przez czas trwania interesu Fundacji, bądź do czasu wyrażenia skutecznego sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.


ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

W zakresie niezbędnym dla realizacji zadań statutowych Fundacji, jak i jej bieżącego funkcjonowania, Fundacja korzysta z usług zewnętrznych podmiotów. Powyższe może wiązać się z udostępnianiem danych osobowych na rzecz innych podmiotów.

Odbiorcami danych osobowych są w szczególności:

 1. podwykonawcy w zakresie niezbędnym do zapewnienia zaplecza administracyjnego, w szczególności dostawcy usług księgowych.

 2. podwykonawcy w zakresie niezbędnym do zapewnienia zaplecza technicznego, jak np. dostawcy usług IT, podmioty zajmujące się stroną internetową, wysyłką mailingu

 3. podmioty współpracujące z Fundacją w zakresie organizacji projektów, szkoleń, webinarów oraz eventów,

 4. podmioty finansujące projekty realizowane przez Fundację (w zakresie niezbędnym z uwagi na obowiązek sprawozdawczy).

Fundacja dochowuje należytej staranności przy przekazywaniu danych osobowych stosując środki i zabezpieczenia uniemożliwiające uzyskanie dostępu do danych przez osoby nieupoważnione (m.in. szyfrowane połączenia).

Bez zgody Użytkownika dane osobowe nie będą udostępniane (innym niż wyżej wymienione) podmiotom trzecim, z wyjątkiem okoliczności, w których przekazanie następuję na skutek prawnie uzasadnionego żądania uprawnionego podmiotu (m.in. organy ścigania czy wymiaru sprawiedliwości).

Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) może różnić się od tego, zapewnianego przez prawo europejskie. Mając to na uwadze Fundacja przekazuje dane osobowe poza EOG tylko, gdy jest to niezbędne dla jej prawidłowego funkcjonowania. W przypadku takiego transferu danych osobowych Fundacja zapewnia odpowiedni stopień ochrony przede wszystkim poprzez:

 • przekazywanie danych osobowych do państw, w odniesieniu do których została wydana decyzja Komisji Europejskiej uznająca dane państwo za zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych,

 • stosowanie wydanych przez Komisję Europejską standardowych klauzul umownych,

 • stosowanie innych, adekwatnych zabezpieczeń przewidzianych przez RODO.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Użytkownik ma prawo uzyskania dostępu do danych osobowych a także żądania ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub ich usunięcia, jak również przeniesienia danych osobowych, a gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do jej wycofania w dowolnym momencie.


Użytkownik ma również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uzna, że przetwarzanie jego danych narusza przepisy RODO. Organem nadzorczym w Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Po potwierdzeniu tożsamości Użytkownika Fundacja zrealizuje wskazane prawa na podstawie analizy zasadności żądania oraz obowiązujących przepisów prawa. Fundacja dołoży wszelkich uzasadnionych starań, aby spełnić żądania Użytkowników dotyczące danych osobowych, chyba że dane te muszą zostać zachowane ze względu na obowiązujące prawo lub inne uzasadnione prawnie interesy Fundacji.

BEZPIECZEŃSTWO

W celu zapewnienia bezpieczeństwa Fundacja udziela dostępu do danych osobowych jedynie tym pracownikom, współpracownikom i wolontariuszom, którzy muszą mieć do nich dostęp, aby prawidłowo realizować cele wyznaczone przez Fundację. Ponadto na mocy umowy pracownicy są zobowiązani do zachowania ścisłej poufności. W przypadku powierzenia danych bezpieczeństwo gwarantowane jest m.in. poprzez podpisanie z podmiotami trzecimi umów powierzenia danych.

Pliki Cookies

Fundacja wykorzystuje tzw. “pliki cookies” do śledzenia wizyt Użytkowników na stronach i zapisywania ich preferencji np. języka, danych logowania, jak również dostosowywania treści. Pliki cookies służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników ze stron. Pliki cookies przechowywane będą do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

Możliwe jest wyłączenie lub usunięcie plików cookies w przeglądarce internetowej na urządzeniu Użytkownika, jednak może to utrudniać korzystanie ze wszystkich możliwości stron internetowych. Informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii wykorzystywanych na stronach internetowych.

Dane w Google Analytics

Ruch na stronach Fundacji monitorowany jest przez system analityczny Google Analytics, którego celem jest gromadzenie danych o sposobie korzystania ze stron i ich popularności. Dane te (np. używana przeglądarka lub adres IP) nie będą udostępniane przez Fundację na rzecz podmiotów trzecich.

Oświadczenie dotyczące Polityki Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności może od czasu do czasu być aktualizowana, aby odzwierciedlić zmiany w praktykach i standardach przetwarzania informacji przez Fundację. Takie modyfikacje mogą odbywać się bez powiadamiania o nich Użytkownika. Jeśli wystąpią jakiekolwiek zmiany istotnie modyfikujące zasady przetwarzania danych osobowych, Użytkownik może zostać o nich powiadomiony pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem stron internetowych Fundacji.

Informacje kontaktowe

W razie pytań lub uwag odnośnie do przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem: Fundacja Szkoła na Widelcu 

ul. Nowoursynowska 145F/26 ,02-776 Warszawa, e-mail: info@szkolanawidelcu.pl

Polityka prywatności: Polityka dostępności
bottom of page